L'Encantada (Nadau)

2022-09-07 | Motarik gabe | Erika Lavillard-Isasi

9
.
124
 
10
7
.
114
 
10
.
124
9
 
13
11 12 11 12 11
9
12
 
10
7
11
8
12
7
 
10
7
9
 
11
8 7 8 7
9
8
 
10
7
7
 
10
8
9
 
11
7
9
8
 
10
7
7
 
10
8
9
 
11
7
9
8
 
10
7
7
 
10
8
9
9
11 12 11 12 11
3
7
12 , . , 11
7
12
 
8
 
8
1 2 1 2 1
3
6
2 , . , 1
6
2
5
7
7
 
9
8 7 8 7
3
6
8 , . , 7
5
8
 
8
7
11
3
7
12 , . , 11
3
7
12 , . , 11
7
12
 
8
5
11
 
8
12
7
 
9
9 10 9 10 9
3
5
10 , . , 9
 
8
10
7
 
8
1 2 1 2 1
3
6
2 , . , 1
6
2
5
7
7
 
9
8 7 8 7
 
8
8
5
6
7
5
8
 
8
7
11
3
7
12 , . , 11
 
8
12
7
 
9
9
9
10
 
10
7
9
 
10
10
9
9
11 12 11 12 11  12
Puntua
.
24
5
5
.
14 , 24 , 14 , 24 , 14
 
8
24
 
8
1 2 1 2 1 2 1 2 1
2
6
2 , 1
2
5
2 ,  1
2
 
8
2 , 1
7
2
1
Parentesia
7
 5
 
9
 4 5 4 5 4 5 4 7 8
5
6
7 , 8 , 7 , 8 , 7
5
8
6
7 8 7 8 7 8 7 8 7
2
6
8 , 7
2
6
8 , 7
2
5
8 , 7
 
8
8
7
1 2 1
 
8
2
 
8
 1 2 1 2 1
2
Parentesia
7
 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5
6
5 , 4 , 5 , 4 , 5
5
4
6
7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
3
6
7 , 8 ,  7
2
5
8 , 7
 
8
8
7
1 2 1
 
8
2 2
 
8
1 2 1 2 1  2
 
Parentesia
3
6
.
104 , . , 94
6
.
104
5
7
9
 
9
10 9
7
10
 
8
9
3
6
10 , . , 9
5
10
 
8
7
11
9
12 11
 
10
12
7
11
3
5
12 , . , 11
 
8
12
7
 
8
7
1
Parentesia
9
8
 
10
7
7
9
8
 
10
7
7
7
8
 
10
9
7
11
8
 
14
13
9 10 9 10 9
2
Parentesia
9
8
 
10
7
7 8 9 10
7
9
8
7
10
 
10
9
11 12 11 12 11  12
 
Parentesia