Albiztur

2014-03-13 | Fandango | Tirikitrauki

 
13
12
9
 
13
12
9
7
11
 
10
12
7
 
10
2
9
12 , 11
 
10
7
12
 
8
5
12
6
5
11
 
10
12
7
 
10
9
12 11
 
10
12
7
 
10
9
12
 
10
7
9
 
10
10
7
 
10
9
10
1
Parentesia
9
9
 
10
10
7
10
5
11
7
12
 
5
 
7
9
12 11
 
Parentesia
2
Parentesia
5
9
6
5
10
 
8
7
10
 
10
4
 
9
7
5
11 12 , . , 12 , 11
 
Parentesia
6
5
12 , . , . , 12 , . , 11
4
6
12 , . , . , 12
4
5
11 , . , . , 12
6
12
5
9
6
5
 
8
10
7
 
10
10
Puntua
9
6
7
10 , . , . , 10 , . , 9
4
8
10 , . , . , 10
1
Parentesia
4
7
9 , . , . , 10
8
10
 
8
11
5
 
8
7
12
 
8
7
5
12 11
 
Parentesia
Puntua
11
2
Parentesia
5
9
6
5
10
 
8
7
10
 
10
4/3
 
9
7
5
11 12 , . , 12 , 11
114 124 , . , 124
 
Parentesia
7
11
 
8
12
7
 
10
12
9
3
 
11
9
7
7 , ➇ , . , 8
Puntua
5
 
10
8
7
 
8
8
6
3
 
11
10
8
1 , ➁ , . , 2
Puntua
1
5
2
 
6
5
 
8
2
7
 
20
8
9 , ⑩ , . , 10
 
Parentesia
Puntua
9
7
10
 
8
7
 
10
10
9
 
13
9
7
11 , ⑫ , . , 12
Puntua
11
 
Parentesia
 
Parentesia
7
9
 
8
7
 
10
10
7
 
10
9
10
 
10
9
9
11
Puntua
12
3
 
9
7
5
. , 9 , 11
 
Parentesia
 
Parentesia
7
12
 
8
7
 
10
12
9
 
Parentesia
7
7
9
 
11
8
7
9
8
 
11
7
5
9
 
11
8
7
9
8
 
11
8
1
10
 
11
2
8
10
2
 
11
8
1
10
 
11
2
8
10
2
 
11
1
Parentesia
8
9
10
 
13
10
8
10
10
 
13
8
9
10
 
13
10
8
10
10
 
13
7
11
9
 
13
12
7
9
12
 
13
7
11
9
 
13
12
7
 
9
12
13
2
Parentesia
3
 
13
10
8
9 , ⑩ , . , 10
7
9
 
8
7
 
10
10
7
 
10
9
10
 
10
9
9
11
Asteriskoa
Puntua
12
3
 
9
7
5
. , 9 , 11
 
Parentesia
Asteriskoa
 
20
13
10
9  10
 
17
9
11  12